Algemene voorwaarden Wijnhandel La Grange Verte Wines


Artikel 1

La Grange Verte Wines V.O.F. verkoopt enkel aan personen met de leeftijd van 18 jaar en hoger. Door de Algemene Voorwaarden te accepteren verklaart men bij het plaatsen van een bestelling minstens de gerechtigde leeftijd van 18 jaar te bezitten.


Artikel 2 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


1. Wijnhandel La Grange Verte Wines: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan afnemeren aanbiedt;

2. Afnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met La Grange Verte Wines V.O.F.;


3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door La Grange Verte Wines V.O.F. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;


4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;


5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;


6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
ull _


7. Dag: kalenderdag;


8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de

opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3 - Identiteit van René van der Keuken en Hans Lebbe

www.lagrangevertewines.nl
Handelend onder de naam: La Grange Verte Wines V.O.F.

Vestigingsadres:
Anna Paulownalaan 27, 3708 HH Zeist.
Telefoonnummer: 030 699 55 55;
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur
E-mailadres: info@lagrangevertewines.nl
KvK-nummer: 60599537 BTW-identificatienummer: NL 853978153 B01

Artikel 4 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst via deze website tussen La Grange Verte Wines V.O.F.
en afnemer.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij La Grange Verte Wines V.O.F. zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.


3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.Artikel 5 - Het aanbod

1. Alle aanbiedingen van La Grange Verte Wines V.O.F. zijn vrijblijvend. La Grange Verte Wines V.O.F. houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. La Grange Verte Wines V.O.F. tracht u zo volledig mogelijk van informatie te voorzien, echter aanvaardt La Grange Verte Wines V.O.F. geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige en/of onjuiste informatie verstrekking, tenzij sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.


2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Als La Grange Verte Wines V.O.F. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden La Grange Verte Wines V.O.F. niet.


4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de afnemer te raadplegen is;
• de wijze waarop de afnemer voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;5. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend door La Grange Verte Wines V.O.F. schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 6 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt La Grange Verte Wines V.O.F. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze

aanvaarding niet is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.


3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft La Grange Verte Wines V.O.F. passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal La Grange Verte Wines V.O.F. daartoe passende


veiligheidsmaatregelen in acht nemen.


4. La Grange Verte Wines V.O.F. kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien La Grange Verte Wines V.O.F. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling ofaanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


5. La Grange Verte Wines V.O.F. zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
ull _• a. het bezoekadres van de vestiging van La Grange Verte Wines V.O.F. waar de afnemer met klachten terecht kan;
• b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
• d. de in artikel 4 lid 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij La Grange Verte Wines V.O.F. deze gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;


Artikel 7 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer.


2. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met de geleverde flessen en de verpakking. Alleen ongeopende en onbeschadigde flessen kunnen door de afnemer zonder opgaaf van reden retour worden gestuurd. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies (artikel 7).

Artikel 8 - Retourprocedure en instructies

La Grange Verte Wines V.O.F. behoudt zich het recht voor eisen te stellen aan de retourprocedure. De te volgen instructies zijn:
- retournering aanmelden via mail info@lagrangevertewines.nl o.v.v. retourzending.
- u ontvangt van ons een retourcode welke u dient te vermelden op het pakket.
- na ontvangst retourcode in afdoende beschermende verpakking binnen 7 werkdagen terugzenden aan La Grange Verte Wines V.O.F., Westerkade 29 b, 3016 CM Rotterdam.
- Let op dat de zending voldoende gefrankeerd is. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen wij de retourzending niet in ontvangst nemen.  - De verzendkosten zijn geheel voor rekening van de afzender en worden derhalve niet vergoed

door La Grange Verte Wines V.O.F..
- Breuk tijdens retourzending komt voor de verantwoordelijkheid van de afzender.
- Beschadigde of geopende flessen worden niet vergoed met uitzondering van flessen met kurk (nadere toelichting in artikel 10 van deze voorwaarden).Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft en indien de geretourneerde goederen in goede staat en volledig zijn ontvangen, zal de La Grange Verte Wines V.O.F. het bedrag overeenkomend met de geretourneerde goederen zo


spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de afnemer niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
• a. die door La Grange Verte Wines V.O.F. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer;
• b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
• c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
• b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de afnemer is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 11 - Wijnen met kurk

1. Wanneer een fles 'kurk' heeft kan deze altijd worden teruggegeven, in dat geval wordt ook de geopende fles vergoed. La Grange Verte Wines V.O.F. verbindt zich er toe om flessen met een kurkprobleem te vervangen op voorwaarde dat de klant de slechte fles (zo vol mogelijk) en met originele kurk terugbezorgd. U dient daarom de wijn na opening eerst te beoordelen op de aanwezigheid van kurk. Wij vervangen deze wijn met eenzelfde fles die op dat moment in verkoop is (dat kan een ander jaartal zijn). Wij betalen geen flessen terug.

2. Voor teruggaaf van flessen met kurk dient u de retourprocedure te volgen (zie retour procedure, artikel 7 van deze voorwaarden). 
Artikel 12 - De prijs

1. La Grange Verte Wines V.O.F. houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. La Grange Verte Wines V.O.F. tracht u zo volledig mogelijk van informatie te voorzien, echter aanvaardt La Grange Verte Wines V.O.F. geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige en/of onjuiste informatie verstrekking, tenzij sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.


2. Wanneer in het aanbod een bepaalde geldigheidsduur wordt vermeld, worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Artikel 13 - Conformiteit en Garantie

1. La Grange Verte Wines V.O.F. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


2. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u La Grange Verte Wines V.O.F. daarvan zo spoedig mogelijk -in ieder geval binnen 5 werkdagen- na de aflevering, op de hoogte te brengen via info@lagrangevertewines.nl


3. Een door La Grange Verte Wines V.O.F. als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 14 - Levering en uitvoering

1. Levering vindt alleen plaats na goedkeuring door La Grange Verte Wines V.O.F. van uw bestelling en ontvangst van uw betaling.


2. De voorwaarden voor levering en uitvoering gelden alleen voor adressen in Nederland (inclusief wadden eilanden). Voor levering naar buitenlandse adressen gelden aanvullende leveringsvoorwaarden. Deze zijn op te vragen bij La Grange Verte Wines V.O.F. en na te lezen op www.lagrangevertewines.nl


3. La Grange Verte Wines V.O.F. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.


4. Als plaats van levering geldt het adres in Nederland dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.


5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 15 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk binnen een week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.


6. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal La Grange Verte Wines V.O.F. het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen na ontbinding, terugbetalen.


7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal La Grange Verte Wines V.O.F. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de La Grange Verte Wines V.O.F..


8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de afnemer bij La Grange Verte Wines V.O.F., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


9. La Grange Verte Wines V.O.F. maakt gebruik van gecertificeerde derden voor de bezorging van uw goederen of levert zelfstandig. Afnemer kan geen aanspraak maken op de keuze van een bepaalde bezorgdienst waarvan wij gebruik maken.

Artikel 15 - Levering naar het buitenland

1. Voor levering naar het buitenland gelden andere voorwaarden dan voor levering naar adressen in Nederland. Neem voor leveringen naar het buitenland contact op met La Grange Verte Wines V.O.F. via 030-8776785 info@lagrangevertewines.nl 


2. Als algemene richtlijn hanteren wij voor levering in het buitenland de geldende tarieven van TNT vermeerderd met een opslag van 10% over de verzendkosten voor extra verpakking en een levertijd conform de geldende richtlijnen van TNT.

Artikel 16 - Kosten voor levering

1. La Grange Verte Wines V.O.F. hanteert een bijdrage in de afleverkosten van € 7,95 inclusief btw. voor rekening van de afnemer voor bestellingen met een orderbedrag tot € 175,00 inclusief btw. Voor bestellingen met een hoger orderbedrag worden geen bezorgkosten berekend.


2. Indien een oorspronkelijke order in een later stadium wordt verminderd tot een bedrag onder de grens van € 175,00 inclusief btw, dan behoudt La Grange Verte Wines V.O.F. zich het recht voor om alsnog verzendkosten met terugwerkende kracht bij afnemer in rekening te brengen.

Artikel 17 - Afhalen van de order

1. Tijdens de bestelprocedure op onze website kunt u aangeven dat u de bestelling  komt ophalen in onze fysieke winkel op de Westerkade 29 b, 3016 CM in Rotterdam. Dit gebeurt alleen op afspraak.


2. Bij bestellingen die worden afgehaald worden geen leveringskosten gerekend. 


3. Bij het moment van afhalen dient u het bewijs van betaling te laten zien.

Artikel 18 - De verpakking van wijnen

1. De kosten van stevige extra verpakking voor de verzending van flessen zitten bij de bezorgkosten inbegrepen.


2. Bij afhalen van wijnen in de winkel wordt er niet kosteloos extra verpakking verstrekt.


3. Bij bezorging door onze eigen bezorgdienst wordt ook niet kosteloos extra verpakking verstrekt.

Artikel 19 - Adressering

1. Kosten welke voortvloeien uit verkeerde adressering komen voor rekening van de afnemer.

Artikel 20 - Bestelprocedure

1. Bestellingen worden per email bevestigd


2. Bij artikelen die niet voorradig zijn hoort u binnen 5 werkdagen op welke termijn het artikel geleverd kan worden.


3. Na uw bestelling wordt U via e-mail over elke stap op de hoogte gehouden.


4. Voor het bezorgen van uw bestelling maakt La Grange Verte Wines V.O.F. gebruik van de diensten van Post NL of onze eigen bezorgdienst. Voor het in ontvangst nemen hiervan, vragen wij u te tekenen. Indien u niet aanwezig bent op het opgegeven afleveradres op het moment van leveren, dan wordt er een notificatie door de bode achtergelaten. Het pakket wordt dan nogmaals aangeboden op hetzelfde adres.


Artikel 21 - Betaling

1. Betaling kan geschieden via iDeal, een overboeking. Voor betalen op rekening dient men eerst contact op te nemen met La Grange Verte Wines V.O.F.. Andere betalingsmogelijkheden zijn niet mogelijk.


2. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.


3. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.


4. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen,
het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.5. Bij kopen op rekening geldt dat voor zover niet later is overeengekomen de door de afnemer verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.


6. Bij kopen op rekening geldt dat bij de verkoop van producten aan afnemeren in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 22 - Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft La Grange Verte Wines V.O.F. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per e-mail mee te delen en zulks zonder dat La Grange Verte Wines V.O.F. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan


La Grange Verte Wines V.O.F. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 23 - Aansprakelijkheid

1. De totale aansprakelijkheid van La Grange Verte Wines V.O.F. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de door de overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

Artikel 24 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

1.  Wanneer door La Grange Verte Wines V.O.F. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat La Grange Verte Wines V.O.F. deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.


2. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met La Grange Verte Wines V.O.F. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door La Grange Verte Wines V.O.F. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


3. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 25 - Overige bepalingen

1. La Grange Verte Wines V.O.F. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


2. La Grange Verte Wines V.O.F. levert uitsluitend aan personen van minimaal 18 jaar. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden bevestigd de koper dat hij/zij minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft en gerechtigd is alcoholische dranken aan te schaffen.

Artikel 26 - Klachtenregeling

1. U kunt uw klacht richten aan info@lagrangevertewines.nl. ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


2. Mocht er toch breukschade zijn, veroorzaakt door verpakking of transport, laat ons dit dan weten binnen 24 uur na constatering op info@lagrangevertewines.nl of bel tijdens onze kantooropeningstijden.
Tel. 030-8776785
Dinsdag 10.00 tot 18.00 uur
Donderdag 10.00 tot 18.00 uur
Vrijdag 10.00 tot 18.00 uur.


Voor een snelle behandeling van correspondentie, is ons adres:
Wijnhandel La Grange Verte Wines V.O.F.,  Anna Paulownalaan 27, 3708 HH Zeist


Artikel 27 - Geschillen


1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen La Grange Verte Wines V.O.F. en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

La Grange Verte Wines V.O.F. verkoop enkel aan personen met de leeftijd van 18 jaar en hoger. Door de Algemene Voorwaarden te accepteren verklaart men bij het plaatsen van een bestelling minstens de gerechtigde leeftijd van 18 jaar te bezitten.

Artikel 27 - Geschillen
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen La Grange Verte Wines V.O.F. en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van


toepassing.


La Grange Verte - Algemene Leveringsvoorwaarden