La Grange Verte - Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt La Grange Verte Wines persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat La Grange Verte Wines inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

La Grange Verte Wines zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

La Grange Verte Wines,

Anna Paulownalaan 27

3708 HH Zeist

www.lagrangevertewines.nl

info@lagrangevertewines.nl

KvK 60599537


Persoonsgegevens die worden verwerkt

La Grange Verte Wines verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

☐ achternaam


☐ voornamen


☐ geslacht


☐ adres


☐ telefoonnummer

☐ e-mailadres

☐ bankrekeningnummer


☐ klantnummer

☐ factuurnummer

Verwerkingsgrond

La Grange Verte Wines verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a.           de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven; 


b.     de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die La Grange Verte Wines met betrokkene heeft 
gesloten; c.     La Grange Verte Wines een wettelijke verplichting dient na te komen 


d.     Een gerechtvaardigd belang van La Grange Verte Wines, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen 
van de producten en diensten van La Grange Verte Wines aan betrokkene. Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

☐ uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;

☐ facturatie

☐ afleveren producten of diensten

☐ informatie over wijzigen producten en diensten

☐ marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

☐ telefonisch contact, e-mailcontact


☐ uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen

De gegevens en de facturen worden in een geautomatiseerd systeem verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

La Grange Verte Wines verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. La Grange Verte Wines blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

La Grange Verte Wines zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen: Wettelijkegrondslag: La Grange Verte Wines houdt zich aan de wettelijke  bewaartermijnen.

☐Marketingdoeleinden: 1 jaar]

☐Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: zo lang als de klant geabonneerd wil zijn op de nieuwsbrief

☐Telefonischcontact: 1 jaar

☐Informeren over wijzigingen van diensten: 1 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden”, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van La Grange Verte Wines of door middel van telefoon of e-mail. La Grange Verte Wines zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

La Grange Verte Wines gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door La Grange Verte Wines vastgelegde persoonsgegevens

La Grange Verte Wines neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met La Grange Verte Wines. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal La Grange Verte Wines onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. La Grange Verte Wines meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt La Grange Verte Wines onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met La Grange Verte Wines via [uw-mailadres].

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van La Grange Verte Wines schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto's in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

© 2018 La Grange Verte Wines